> _

KVKK Aydınlatma Metni

 

Sparta Siber Güvenlik olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca kişisel verilerinizin korunması kapsamında sorumluluk taşıyan bir kuruluş olarak hareket etmekteyiz. Bundan böyle "Şirket" veya "Veri Sorumlusu" olarak bahsedilecektir.

KVKK'nın "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi, "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11. madde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4. ve 5. maddeleri doğrultusunda, sizlere kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin nasıl toplandığı ve bu işlemlerin hukuki dayanağı hakkında bilgi sunma amacı gütmekteyiz. Ayrıca, KVKK'nın 11. maddesinde yer alan haklarınızı anlatacağız.

1. Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri

Sparta Siber Güvenlik ("Biz", "Şirket"), kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu bir veri sorumlusu olarak faaliyet göstermektedir. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili her türlü soru, talep veya başvuru için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Veri Sorumlusu: Sparta Siber Güvenlik Teknolojileri Ltd. Şti.

 Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No: 266 A 18 Çankaya / Ankara
E-posta: sparta@sparta.com.tr

Telefon: +90 312 909 33 02

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metni çerçevesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun'a uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar için işlenebilir:

 • Hizmet sunumu ve taleplerinizi yanıtlama
 • İletişim kurma ve bilgilendirme
 • Ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı
 • İstatistiksel analiz ve iş geliştirme amaçları
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Toplanan Veriler

Kişisel verileriniz, çeşitli yollarla ve meşru amaçlarla toplanabilir. Aşağıda kişisel verilerinizi nasıl toplayabileceğimize dair bazı örnekler bulabilirsiniz:

 • Web sitemizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak toplanan çerezler aracılığıyla teknik bilgiler (IP adresi, tarayıcı türü, ziyaret süresi vb.)
 • İletişim formları ve e-posta yoluyla sağladığınız iletişim bilgileri (ad, e-posta, telefon numarası vb.)

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. İşlem amaçları sona erdiğinde veya yasal saklama süreleri sona erdiğinde kişisel verileriniz silinecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması

Bu bilgilendirme metni çerçevesinde işlenen kişisel verileriniz, KVKK'nın 7/1 maddesi uyarınca gerekli olan amaçlar doğrultusunda işlenir. Ancak bu amaç ortadan kalktığında veya ilgili kanunların belirlediği süreler geçtiğinde, Sparta olarak biz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik prensiplerine uygun şekilde hareket ederek verilerinizi saklama politikamıza göre re'sen veya sizin talebiniz doğrultusunda silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerine tabi tutarız. Bu şekilde, verileriniz gizlilik ve güvenlik standartlarına uygun bir şekilde yönetilir ve kullanıma devam edilir.

5. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerin varlığı veya KVKK'nın 8/2 ve 9/2 maddelerinin şartlarının mevcudiyeti durumunda işlenir. Bu süreçte, hukuka ve dürüstlük ilkesine uygun olarak gerçekleştirilen işlemlerle, belirli, net ve meşru amaçlar doğrultusunda sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenir. Bu amaçlar arasında, hukuki ihtilafların çözümü, soruşturmalar, adli ve idari denetimler gibi durumlar yer alırken, hukuki savunma hakkımızın kullanımı, resmi ve yasal bilgi taleplerine yanıt verme de bulunur.

Bu bağlamda, Şirket avukatlarımız, bilgi talep eden adli ve idari makamlar, Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere hizmet aldığı üçüncü taraflar veya yasal zorunluluklar gereğince yetkili kamu kurumları gibi paylaşım alıcılarıyla bilgi paylaşımı söz konusu olabilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK'nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK'nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızı kullanmak için yukarıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bize başvurabilirsiniz.

7. Değişiklikler ve Güncellemeler

Sparta Siber Güvenlik, işbu KVKK Aydınlatma Metni'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler ve güncellemeler metnimizin en son sürümünü yansıtacak şekilde yayınlanacaktır.

 


_
BİZE ULAŞIN